Skip to content

VYHODNOCENÍ PROGRAMU KARIÉROVÉHO A STUDIJNÍHO PORADENSTVÍ - KaSPo

VYHODNOCENÍ PROGRAMU KARIÉROVÉHO A STUDIJNÍHO PORADENSTVÍ – KaSPo
JménoJan Novák
BydlištěKladenská 000, Praha
ŠkolaZŠ Kladno
Jan se dostavil na vyšetření kariérového zaměření a vyšetření osobnostních rysů. V rámci testu byl zadán:
– Test struktury inteligence
– Test strategií zvládání stresu
– Inventář sociálních kompetencí
– Test profesních zájmů
– Osobnostní inventář rysů osobnosti.
J. obdržel z každého testu výsledky v podrobným vyhodnocením. Tato zpráva shrnuje základní informace všech provedených testů.
Test struktury inteligence
Základní popis: Metoda zjišťuje intelektové dispozice v řadě různých oblastí – řečové a jazykové schopnosti, logické a prostorové schopnosti, paměťové schopnosti.

Vyhodnocení a interpretace výsledků:
Aktuální intelektový výkon (IST-R) se pohybuje celkově v pásmu nadprůměru. Profil jednotlivých výkonů je mírně nerovnoměrný. Verbální složka je v pásmu mírného nadprůměru. V rámci této složky je výborná (nadprůměrná) schopnost verbálních analogií a zobecňování. Figurální inteligence (schopnost prostorového vnímání, mentálních rotací, schopnost kombinace vizuálních podnětů) se pohybuje v mírném nadprůměru. Oblast numerické inteligence odpovídá pásmu nadprůměru (zejména usuzování v číselných řadách apod.). Výkony v matematických subtestech výrazněji nerovnoměrné – výborná je logická úvaha v číselných řadách, nižší (ale stále v průměru) je výkon v oblasti odrážející aktuální úroveň matematických znalostí. Paměť na slova se pohybuje v pásmu průměru, paměť na obrazce a symboly odpovídá pásmu nadprůměru. Oblast usuzování je celkově vysoká (na hranici nadprůměru a výrazného nadprůměru), oblast znalostí odpovídá mírnému nadprůměru. Pracovní tempo, výdrž a pozornost bez nápadností.
Strategie zvládání stresu
Základní popis:
Dotazník umožňuje zachytit řadu způsobů, kterými reagujeme v zátěžových situacích, a strategií, jakými se tyto situace snažíme zvládat. Používané strategie mohou být v různých situacích více či méně vhodné a konstruktivní. Pojmenování těchto strategií může být proto velmi užitečné pro další uvažování o tom, do jaké míry člověku vyhovují.

Vyhodnocení a interpretace výsledků:
V rámci pozitivních strategií zvládání stresu Jan používá strategii kontroly, kontrolu vlastních reakcí nebo vyhýbání se zátěžím. Jako negativní strategie se nejvíce objevují perseverace (nedaří se myšlenkově odpoutat), rezignace (poddává se výrazně pocitům bezmocnosti) a sebeobviňování. Celkově negativní strategie zvládání stresu převažují nad pozitivními strategiemi. Negativní strategie spíše stres zesilují.
Používané strategie mohou být v různých situacích více či méně vhodné a konstruktivní – některé vedou k redukci stresu, jiné naopak k jeho zesílení. Pojmenování těchto strategií je velmi užitečné pro další uvažování o tom, do jaké míry člověku vyhovují. V případě zájmu mohou být výsledky také podkladem pro následný osobní rozvoj a hledání, jak lze se zátěžovými situacemi nakládat výhodněji.
Inventář sociálních kompetencí
Základní popis:
Dotazník umožňuje odhadnout sociální kompetence, např. míru sebeovládání, schopnost prosadit se, ochotu naslouchat druhým, rozhodnost, sebekontrolu či emocionální stabilitu.

Vyhodnocení a interpretace výsledků:
V rámci škály sociální orientace je výkon průměrný. Ve škále ofenzivity je vyšší skór v ochotě ke konfliktu. Patrná je nižší schopnost rozhodnosti. Ve škále sebeovládání je sebekontrola v dobrém průměru, nižší hodnoty jsou v emoční stabilitě a flexibilitě chování (pravděpodobně častější výkyvy nálad či negativní emoce, riziko časté bezradnosti v situacích, které jsou nepředvídané, může mít obtíže s volbou alternativy chování). Jan přemýšlí o vlastní osobě, svých emocích a motivech. Dbá na reakce, které ve druhých vyvolává a zabývá se svým působením na druhé lidi.
Test profesních zájmů
Základní popis:
Test je zaměřen na zájmy o jednotlivá povolání. Student pozitivním a negativním hodnocením posuzuje danou kombinaci činností či povolání.

Vyhodnocení a interpretace výsledků:
Nejvyšší skór naznačuje zájem spojený s činností, která umožňuje vymýšlet strategie efektivnějšího řešení a vytváření z materiálů hodnotné nástroje, výrobky, které jsou spojeny s environmentální tématikou (povolání/činnosti spojené s oblastí zemědělství, životním prostředím). Další oblastí s nejvyšším skórem jsou technická povolání ve smyslu konstruování, vytváření a vyrábění. Třetí oblastí v centru zájmu je „potravinářství“. V souvislosti k ostatním zájmům nejde o zájem o „kuchařské povolání“, ale v této oblasti lze spíše hledat zájem o kreativitu a tvořivost (ze základních možností vytvořit něco hodnotného, v čem lze uplatnit kreativitu a užitečnost pro širší okolí). Jan na základě rozhovoru projevuje zájem o environmentální tématiku. Projevuje zájem o možnosti rozvojových kurzů v zahraničí. Zároveň zmiňuje nejistotu v rozhodování cestovat.
Osobnostní inventář
Základní popis:
Slouží pro zjišťování několika dimenzí osobnosti např. extraverze, otevřenosti vůči zkušenosti, přívětivosti a svědomitosti. Každý z těchto rysů je reprezentován dalšími charakteristikami, která se často odráží do nejrůznějších situací v každodenním životě.

Vyhodnocení a interpretace výsledků:
Doporučení
● Zaměřit se na hledání efektivnějších strategií zvládání stresu
● Strategie plánování, tvorba krátkodobých a střednědobých plánů
● Zjistit studijní obory na Vysoké škole zemědělské, popř. obory propojující zaměření na environmentální oblast s oblastí ekonomickou (vzhledem k nadprůměrnému potenciálu)
● Věnovat pozornost programům Erasmus a možnostem výjezdů na zahraniční univerzity, kde může Daniel uplatnit výbornou znalost anglického jazyka
● Věnovat pozornost osobnostně motivační literatuře, popř. rozvojových technikám koučování