Skip to content

Alena

17 let - Lepší pozdě nežli později

Hlavně nějak proplout, jedno jak

Alena je podprůměrnou studentkou sexty na všeobecném gymnáziu. Má dobré vztahy se spolužáky a je oblíbená i u většiny učitelů, je považována za přirozeně inteligentní dívku, která však nenaplňuje svůj potenciál a nepůsobí úplně jako studijní typ. Od kvinty, kdy se měnili vyučující a učivo začalo být náročnější, velmi zápasí s přírodními vědami a matematikou. Z těchto předmětů téměř propadá. Alenu vždycky bavilo psaní, diskutování o problémech a zajímá ji práce s lidmi, ale i z humanitních předmětů má nejlépe dvojku. Alena má pocit, že není a nemůže být v ničem dobrá. Školní neúspěch vede u Aleny ke ztrátě motivace k jakékoli přípravě do školy, objevují se také úzkosti a vyhýbání se škole. Před Alenou stojí volba seminářů a také první uvažování o volbě vysoké školy, což její prožívání situace ještě zhoršuje. Rodiče, oba vysokoškoláci se zaměřením na techniku a přírodní vědy, mají strach, že Alena nezvládne gymnázium dokončit, natož ještě udělat přijímací zkoušky na vysokou školu. Sama Alena si nedovede představit, že se na nějakou vysokou školu dostane. Už vůbec si neumí představit žádné zaměření. Má jasné představy o tom, co nechce, ale nejasné o tom, co chce.

Protože škola nenabízí žádné kariérové poradenství a o existenci výchovného poradce na škole neměli Alena a její rodiče ani ponětí, rozhodli se zkusit program kariérového poradenství KaSPo.

Alena poprvé od odborníka slyšela, v čem je dobrá

Rodiče zvolili pro Alenu kombinaci individuální diagnostiky a víkendového sebezkušenostního kurzu. V rámci individuální diagnostiky se Alena dozvěděla:
  • intelektové dispozice v oblasti verbálních, logických, matematických a paměťových schopností
  • osobnostní charakteristiky + silné a slabé stránky
  • zvládání stresových situací, schopnost přizpůsobení
  • schopnost koncentrace pozornosti
  • profesní zájmy

Po účasti na sebezkušenostním kurzu dostala Alena zpětnou vazbu například o těchto oblastech:

  • sebeprezentace a komunikační dovednosti
  • práce v týmu, kooperace a role ve skupině
  • řešení konfliktů a zvládání zátěže
  • schopnost sebereflexe
  • kreativita a proaktivní přístup

Co si Alena odnesla?

Alena si po skončení celé diagnostiky povídala s paní psycholožkou, která s ní podrobně prošla závěry a vše vysvětlila. Z diagnostických testů a víkendového sebezkušenostního kurzu jí předala souhrnnou zprávu, ve které byly sepsány nejdůležitější závěry a doporučení, jež byly konzultovány s rodiči i s dívkou Aleně také obdržela osobní portfolio, které bylo vytvořeno na základě její účasti na sebezkušenostním kurzu.

Zaměření Aleny

 Po absolvování programu KaSPo se ukázalo, že Alena je skutečně humanitně zaměřená, má nadprůměrně rozvinuté sociální cítění a velmi dobré vyjadřovací a komunikační schopnosti. Jako mimořádná se ukázala Alenina schopnost práce v týmu, schopnost dávat konstruktivní zpětnou vazbu druhým a improvizovat.

Na co je Alena šikovná?

Z testů vyplynulo, že co se týče rozložení intelektu, Alena opravdu více vyniká v oblasti slovní a jazykové než v oblasti kvantitativní, které vysvětlují její obtíže v předmětech vyžadujících matematickou logiku. Aleně bylo doporučeno rozsáhlejší individuální doučování, aby dohnala narůstající výukové mezery. Vzhledem k výsledkům v dotazníku stylů učení jí také byly doporučeny konkrétní metody, jež by jí měly učení usnadnit.

A jak to má se stresem?

Na základě testu strategií zvládání stresu se Alena dozvěděla, že má tendence k rezignaci na řešení problému a k odklonu od činností, které u ní vyvolávají stres. Celkově Alena volí převážně negativní strategie zvládání stresu, které následně vedou k úzkostem.

Učení a škola

Z rozhovoru o škole a zároveň z dotazníku učebních stylů vyplynulo, že Aleně nevyhovuje způsob, kterým se na škole k výuce přistupuje – důraz je kladen na přírodní vědy a humanitní předměty jsou upozaďovány a považovány za vedlejší. Zároveň je škola zaměřená na memorování poznatků a objevuje se jen minimum projektových metod a dalších prvků, které by vyžadovaly od studentů více iniciativy, kreativity a propojování poznatků s praxí. Alenu nikdy nenapadlo, že by to mohlo být i jinak a uvědomila si, že jí vždycky vyhovovalo věci spíše zkoušet, zažívat a mluvit či psát o nich než načítat z učebnic, což potvrdil také dotazník učebních stylů. Psycholožka Alenu seznámila s příklady škol, které mají ke studiu jiný přístup a nabízejí více možností v oblasti humanitních předmětů.  

Síla volného času

Z rozhovoru o tom, jak Alena tráví svůj volný čas, se ukázalo, že oproti svým vrstevníkům má více pracovních zkušeností, a také zkušeností s dobrovolnictvím. Alenu, která to brala dosud jako samozřejmost, nikdy nenapadlo, jak mohou tyto zkušenosti být v budoucnu v souvislosti s přijímacími zkouškami ceněny. Ve škole se o mimoškolní činnosti studentů nikdo příliš nezajímal. Psycholožka ji za to ocenila a povzbudila ji, aby se nebála toho v budoucnu využít.

Alena se ztratila? Alena se našla..

Alena získala několik zcela nových informací o vlastních talentech a kompetencích, které jí pomohly změnit pohled na sebe samu, jako na „nepoužitelnou holku“ bez zaměření. Zároveň si uvědomila, že získávání zkušeností mimo školu jí může pomoci rozhodnout, čemu se chce, konkrétně v práci s lidmi, věnovat. Také ji uklidnilo, že skutečnost, že neexceluje v některých předmětech, neznamená, že je méně chytrá a uplatnitelná než ostatní. V rámci konzultace s psycholožkou Alena získala větší představu o studijním zaměření, kde by mohla uplatnit silné stránky.

Zpětná vazba ohledně jejích silných stránek dívku povzbudila k větší aktivitě a zkoušení nových věcí. Alena chtěla blíže prozkoumat své možnosti a během prázdnin se rozhodla přestoupit na humanitně zaměřené gymnázium s důrazem na větší zapojení žáků do života školy, utváření výuky a práci v učebních týmech. Zároveň si zařídila o prázdninách stáže ve dvou humanitárních organizacích.

Alena také dostala od psycholožky doporučení, aby se zaměřila na hledání pozitivních strategií zvládání stresu, které jí osobně budou vyhovovat. V tomto směru dostala nabídku další individuální podpory.